1. Niniejszym informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, o których owa poniżej, polega na ich pozyskiwaniu, wprowadzaniu do systemu, przechowywaniu, wykorzystywaniu lub udostępnianiu.
 3. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Sylwia Ignatowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, ul Żupnicza 20 m.43, NIP: 113-262-23-19, REGON: 146262528, adres email: s.ignatowska@akademia-rozwoju.edu.pl, zwana dalej „Akademią Rozwoju”.
 4. Przetwarzaniu podlegać będą następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane dotyczące korespondencji pomiędzy Akademią Rozwoju a Użytkownikiem, 
  • Logi zawierające adres IP i dane przeglądarki (rozdzielczość, wersja, system operacyjny),
  • w przypadku klienta zawierającego umowę w celu związanym z działalnością gospodarczą: nazwę firmy, NIP, siedzibę obejmującą ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy.
 5. Dane zbierane są w celu:
  • Świadczenia i ulepszania usług Administratora – obejmuje to w szczególności:
   • Udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, przedstawianie aktualnych ofert.
   • Ulepszanie usług, w tym dodawania nowych funkcji, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.
   • Świadczenie oferowanych usług.
  • Ofert reklamowych – obejmuje to w szczególności Informacje handlowe:
   • Wysyłamy Użytkownikowi za jego zgodą informacje handlowe dotyczące świadczonych przez Nas usług;
   • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych;
   • Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane;
   • Dane Użytkowników przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody;
   • Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
  • Przetwarzania plików cookies ze strony internetowej Administratora. Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej Akademii Rozwoju w celu zapewnienia lepszego działania tejże strony oraz dla celów reklamy internetowej Akademii Rozwoju. Dodatkowe informacje zamieszczono w Polityce Cookies dostępnej na stronie.
 6. Przysługuje Państwu/ Panu/ Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu usług oferowanych przez Akademię Rozwoju.
 8. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja w/w usług.
 9. Pani/Pana dane możemy przekazać:
  • naszym pracownikom i współpracownik w celu niezbędnym do realizacji umowy,
  • osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem, czy rozwiązywania innych sporów,
  • organom publicznym (np. Policji, Prokuraturze).
 10. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • przez okres, przez który Akademia Rozwoju jako Administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, np. przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości, do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, itp.
  • Zgoda na kontakt w celach marketingowych poprzez formę komunikacji, na którą użytkownik wyraził – do dnia jej odwołania przez Klienta, zgłoszenia sprzeciwu lub zakończenia działań marketingowych,
  • W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie są udostępniane dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 12. Możliwe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które przetwarzając dane osobowe zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Administrator ponosi odpowiedzialność za takie przetwarzanie.
 13. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście.
 16. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w przeznaczonych do tego celach.